OpenStructures - Modular Kitchen

OS Open Modular Kitchen by Thomas Lommee + Christiane Hoegner + Jo Van Bostreaten + Micho-Nanon De Bruijn + Biogas-E + Unfold + Lucas Maassen 2009